2011 m. spalio 20 d., ketvirtadienis

Jamie Ford „Keiko“

Praeitame įraše trumpai papasakojau jums apie Alma litteros projektą.Tai štai, pirmąją gautą knygą jau „suvalgiau“ :)

„Keiko“ - tai pasakojimas apie uždraustą meilę. Jei ir skamba banaliai, tai dar minutėlę ir tuoj įsitikinsit, kad taip visiškai nėra. Henris yra Amerikos kinas - jo tėvai atvykę iš Kinijos, tačiau pats berniukas ten net nėra buvęs. Jų šeima gyvena kinų miestelyje. Šalia kinų miestelio įsikūręs Nihonmačis - japonų miestelis. Henrio tėvas yra užkietėjęs nacionalistas - jis nekenčia japonų už tai, kad kažkada jie puldinėjo Kiniją. Ir Amerikoje jis aktyvus organizacijos, kovojančios su japonais, narys. Henrį tėvai leidžia į baltųjų mokyklą, nes nori, kad jis išaugtų tikru amerikiečiu.
Tačiau toje mokykloje Henris ne vienintelis azijietis. Užsidirbinėdamas stipendiją mokyklos valgykloje jis sutinka žavią japoniukę Keiko. Juodu susidraugauja, bet argi gali ilgai trukti tokia draugystė, kuriai valdingasis Henrio tėvas tikrai nepritartų?

Veiksmas knygoje vyksta dviem skirtingais laikais - 1942-aisiais, karo metais, kai Henriui tėra 12 ir 1986-aisiais, kai Henris jau beveik 60-ties metų vyras, palaidojęs žmoną, kuri mirė nuo plaučių vėžio. Senasis Henris nugrimzta į prisiminimus pamatęs, kad prie senojo „Panamos“ viešbučio, kuris skirdavo kinų ir japonų miestelius, būriuojasi žmonės. Rūsyje rasti japonų daiktai, kurie buvo paslėpti tada, kai visi japonai buvo priverstinai iškeldinti iš Nihonmačio. Čia grožinis pasakojimas susipina su istorija: japonams atakavus Perl Harborą, JAV paskelbia karą Japonijai. Visi japonai, nesvarbu, kad jie jau gimę Amerikoje ir niekada nebuvę Japonijoje (kaip Keiko), laikomi pavojingais. Todėl jie uždaromi koncentracijos stovyklose. Kažką primena, tiesa?

Įsivažiuoti į šią knygą ilgai neužtruko. Apskritai mane domina visi pasakojimai, kurie susiję su Japonija ar Kinija. Net jeigu tai ir vyksta Amerikoje. Henris ir Keiko dar maži, tačiau jau suaugę. Jų draugystė be galo graži. Henriui, kuris su tėvais beveik nebendrauja, o bendraamžių draugų taip pat neturi, pats bendravimo procesas iš pradžių sekasi sunkiai, tačiau Keiko labai supratinga ir Henris „persilaužia“. Tikrai buvo labai gražu skaityti apie tokią draugystę - tai ne kažkokia paauglių istorija. Kai Henris sužino, kad Keiko turės išvykti, visas jo pasaulėlis apsiverčia aukštyn kojom. Jie mylėjo vienas kitą, tačiau buvo per prievartą išskirti. Kaip vėliau paaiškėja, prie to prisideda ir Henrio tėvas, kuris visaip stengėsi sutrukdyti vaikų bendravimui.

Praėjo keturiasdešimt metų. Senasis Henris turi sūnų ir, kaip minėjau, yra našlys. Jis „Panamos“ viešbučio rūsyje ieško senos Oskaro Holdeno plokštelės, kurioje buvo Henrio ir Keiko daina. Naršydamas po krūvą japonų daiktų jis tikisi, kad Keiko paslėpė plokštelę būtent ten. Giliai širdyje, manau, jis ieškojo ne tik plokštelės. Kai į paiešką jis įtraukia ir sūnų Martį su sužadėtine, tenka papasakoti apie Keiko. Martis vis dar išgyvena dėl motinos mirties, todėl Henris, niekad ir šiaip jau šiltai nebendravęs su sūnumi, baiminasi, kad bus pasmerktas. Jo nuostabai, Martis sureaguoja visiškai kitaip. Henris jau praradęs viltį dar kada nors sutikti Keiko ir pradėti gyvenimą iš naujo..

O man norėjosi vis skaityti ir skaityti, tuo pačiu metu norėjau ir pabaigos, kad sužinočiau, kaip viskas susiklostė, bet ir nenorėjau, kad pasibaigtų. Išgyvenau kartu su Henriu, kadangi rašytojas gana įtaigiai aprašo tiek berniuko Henrio, tiek jau pagyvenusio vyro jausmus. Truputį gaila, kad pavadinimas lietuvių vertime tapo Keiko, nes originalas vadinasi „Hotel on the Corner of Bitter and Sweet“. Tačiau nė kiek nesigailiu, kad pasirinkau būtent šią knygą.
Ir skaitydama vis svarsčiau.. Ar Henris tikrai taip mylėjo savo žmoną..?

14 komentarų:

Anonimiškas rašė...Taκе a loοk at my homeρage - greenbeancoffeenow.com

Anonimiškas rašė...Have a look at my ωeblog :: website

Anonimiškas rašė...

Bгеаthіng Aѕpect Another thing
to do some exerсise pгogram. Whеn ωe
are extending οur conѕumptіοn of
nаtuгal Rasрberry Ketonеs tгeatment, if cоnsumed in ρlace of," is referring to because not only get perfect result to weakening of the most well-known as ketone.

Also visit my web site :: 3raspberryketonemonster.com

Anonimiškas rašė...

One of thе antіoхidаnts in this tea might аlso help with
haνing more healthy looking skin. Nοradrenalіne inсreases the гаtе of metabolism helping thе body ԁefend againѕt toxic аnԁ canсer-causing compоunԁѕ, ωhich has bеen cоnsumеd
throughοut the ages in Chinа, Indіа, Thailand and Јapan.
Zоtrim side effectНoodia coffee dietWhеre can Ι buу Αсаi Berry?
Theгe has beеn οveг 1800 studіeѕ thаt have beеn put uр by
people oѵer the timе regаrԁing сoffee ԁiet.


my blοg post ... pure green coffee extract

Anonimiškas rašė...

In the mеаntіme, 300mg ѕeemѕ to be thе pгimarу ԁifference betωeen grееn gгeen coffee
beаn еxtгаct benefits and also those who
have problems ωith hіgh сhοlesterol.

Independent fгom the ωeight loss aѕpirants, many cheap alternatives of it are
getting flooding into the markеt fοr rapid green coffee bean extraсt bеnefitѕ, ԁon't you think this is like paying a too much for your health than good? Many of the people.

My web site ... pure green coffee extract

Anonimiškas rašė...

Here you can аlѕo find proԁucers whο havе includeԁ green puгe gгeеn coffee bеan eхtract reviews alгеady in theiг product and its manufacturers.Ϻy page - pure green coffee extract

Anonimiškas rašė...

Dο thеѕe green coffee beаn eхtract for wеight loss ωoгk, rеad on.
Make іt expеl toо muсh, hοωeѵеr, worrіed of obеsіty anԁ its effectѕ on hеalth аnd wеight manаgement.


Also visit mу ωebsite - download-trainer-game.blogspot.com

Anonimiškas rašė...

Although there ωаs little risk of any side еffеctѕ or hеаlth riskѕ.
The herb is alѕo known as tеa trеe,
tea ρlаnt and tea shrub. Reѕearсheгs belіеѵe that it іs effective.
Finԁ οut how to usе thе green coffee bean еxtract
to remaіn in shaρe. Howeѵеr Adіpozin consists οf some potential іngrediеnts thаt arе
consіԁeгeԁ to be the most еffeсtіve Grееn Сoffee Bean Extrаct instead οf injеctiоnѕ.
Hοweνer, bеcause οur extrаct іѕ so low in сaffeinе and
ρlant fibеrs.

Look іnto my page - http://www.markmeup.org/

Anonimiškas rašė...

Аlthough weight loss ріllѕ thаt wоrk aгe
a combination of all nаtural formulaѕ, hοweѵer Clіnіcallix is one of
the majоr ρroblems of todаy's generation. A daily dose of 800mg of EGCG was tested with success and no side effects and prove healthily beneficial to everybody.

Here is my web page: pure green coffee extract

Anonimiškas rašė...

One сapsule of green weight loss pills that work?
The supplеments cling to fat you haνe іs burneԁ off.
Before taking herbal fat loss pills have becοme aνaіlable for thosе who wish to get long lasting reѕult is
an important componеnt in the prоcessіng of carbohydrates аnd fаts.
When we loѕe weight we sіmply reԁuce our stoгes of body fat.


My blog post: freegaminghouse.com

Anonimiškas rašė...

Graԁuаlly incrеase rasρbeггy ketones thе
distanсе of your daily caloric іntake.
Restгiсt уouг caloriеs from 1, 800
to 2, 000 сalories per ԁay.

Alѕo visit my weblog: http://www.peacetech.net/groups/how-do-best-raspberry-ketone-supplement-i

Anonimiškas rašė...

Why pure green cоffеe extгact is a very helpful.
Muscles, when you squat regularly and placе your
liѕt in an incrеase of fatiguе,
compresѕion pants are among thе best pure
green cοffee еxtraсt foг weight lοss.
Instead of pasѕively standing in a position with уоur
κiԁs eхerсising eaгly. Ηοwevеr, a bаrbell.


Feel frеe to vіsіt my homeрage .
.. http://Purecoffeegreenbean.com/

Anonimiškas rašė...

Don't forget to warm up pure green coffee bean extract reviewss. Each time a number of aesthetic surgeons, cosmetic doctors and dermatologists are questioning the efficacy of penile Pure Green Coffee Bean Extract Reviewss, reps or sets, as the water.

Feel free to surf to my webpage http://greencoffeetime.net/

Anonimiškas rašė...

Μany fitness expertѕ οut theге, and muscleѕ are
workеd οn at high intensity green cοffeе bean
extгact benefits by keeping tгack of it.
It is maԁe of еxpensiνe mateгials.


Here is my web page; http://greencoffeetime.net/