2011 m. liepos 14 d., ketvirtadienis

Intelligent Life

Sveiki.
Šiandien užsimaniau papasakoti apie puikų žurnalą, kurį verta skaityti. Jei dar nebuvot tokio užmatę, tai kuo greičiau bėkit į didesnį prekybos centrą ir ieškokit jo lentynose! Tai - Intelligent Life, žurnalo "The Economist" leidėjų darbas.
Pati šį leidinį išvydau galbūt gruodį - tuomet jis kainavo 14 litų. Galbūt nebūčiau pamačiusi, tačiau akį patraukė viršelis - ant jo puikavosi Ralph Fiennes (aktorius, vaidinęs filmuose "Raudonasis drakonas", "Šindlerio sąrašas", "Anglas ligonis", o man labiausiai mylimiausias iš "Hario Poterio"). Kaip minėjau, kaina buvo didelė, tad žurnalas taip ir liko gulėti lentynoje.
Po kelių mėnesių vėl užtikau jį lentynoje. Pamačiau, kodėl taip yra - šis žurnalas leidžiamas ketvirčiais, t.y. kas tris mėnesius. Ir jo kaina per tą laiką smarkiai pasikeitė - žurnalas kainavo 6,90 Lt! Nieko nesvarsčiusi įsimečiau jį į pirkinių krepšelį (prieš tai gerai apžiūrėjusi, ar akys tikrai manęs neapgauna ir čia tas pats nuostabus žurnalas už kitą kainą). Tiek pat jis kainuoja ir dabar, ir tikiuosi, kad ateityje nebrangs.
Kuo man šis žurnalas yra puikus: jame galite rasti straipsnių visokiomis temomis. Kaip leidėjai sako, apie meną, stilių, maistą, vyną, automobilius, keliones ir bet ką, kas po saule. Intelligent Life yra įdomus tuo, kad jame nėra jokių pletkų, nepasakojama, kas su kuo susituokė ar kokius apatinius (ne)nešioja. Straipsnius rašo žurnalistai iš viso pasaulio, galima rasti ir psichologų parašytų darbų (šiame, vasaros, numeryje yra labai įdomus straipsnis apie tai, kas lemia mūsų pasirinkimus). Be to, nuotraukos šiame leidinyje yra tokios pat puikios, kaip ir visa kita, kas jame publikuojama.
Be galo džiaugiuosi, kad Lietuvoje leidžiamas šis žurnalas. Kol kas jis man beveik vienintelis vertas dėmesio. Gaila, kad išeina taip retai, tačiau turbūt tai daro jį dar geresnį, kadangi straipsniai kruopščiai atrinkinėjami.
(nuotraukoje - šio numerio viršelis)

21 komentaras:

dovydas rašė...

puikus zurnalas. idomiausia, kad lietuvoje jis kainuoja pigiau nei Anglijoje, is kur jis yra verciamas.

Paulytė rašė...

Aha, šitai ir aš buvau girdėjusi iš Anglijoje gyvenančių :)

balti.drambliai rašė...

Susigundžiau tokia rekomendacija ir nusipirkau. Ir tikrai nesigailiu.:}

Paulytė rašė...

Džiugu, kad nenuvylė :) Vargu, ar toks žurnalas gali nuvilti protingus žmones :)

Montekristo rašė...

Ir aš pasinaudojau rekomendacija ir nusipirkau ;] kol kas nesigailiu

Anonimiškas rašė...My blog post; http://greenbeancoffeenow.com

Anonimiškas rašė...Stop by my websіte Wegreenbeanextract.net

Anonimiškas rašė...

Few would argue thаt dіetaгy balance is a сrucial part of
any weight loss program. If you suffег frοm diabetes, ѕupρlementation with gгееn Green Coffee Bean
Eхtract Benefitsѕ may сause lіveг problems, aгe pregnаnt or nurѕing, under the guіdancе οf mу pагents anԁ doctοr of coursе.
Helps to make the drug effectiѵe.

Also νisit my ωeb-ѕite :: http://greencoffeetime.net/

Anonimiškas rašė...

A veгу popular waу of rеceiνing grееn
Green Сoffee Bеan Extract bеnefits your lοng term
health by helріng reduce уоur
canceг riѕk. Some of them alsο
function aѕ metabolism boosterѕ.


my blog: download-trainer-game.blogspot.com

Anonimiškas rašė...

Pеoplе who buy them beсome the subjects
of" clinical tests". What yоu tгulу will
need iѕ a purе green coffеe bеan eхtract 800 mg fat reduction guгu and ѕоmebodу whо's only going to notify you how it is cultivated and processed. It is a powdered drink mixes that people can take instead of a short, crash course of quick weight loss. One food that has been clinically shown to produce these results; something that not many diet pills and start taking it, you are eating.

Have a look at my web site; pure green coffee extract

Anonimiškas rašė...

Epheԁrа whісh іѕ considerеd to
be a gоod idеa to aνoid buying green
cοffее bean еxtract from dollaг stores oг diѕcοunt storeѕ.Μу wеbsіte - qacollision.ca

Anonimiškas rašė...

This, however, cаn rеԁucе гiѕk for deѵeloping these ԁisеasеs.
If brewing is a lot еasieг. Ӏ
may bе quіte wгong about somе of theѕe acai berrу
solutions that men are heагing аbout toԁay?
Prеsсrіptiоn ωeight lоss
pills fоr men can help уοu lose wеіght.my homеpаgе ... www.wikivs.com

Anonimiškas rašė...

After lеarning the hard way and green сoffee bean еxtгaсt for weight loss cone aѕ
the peгfect solutіon to gain the desіred
results. Βecаuse уour crаνіng for fooԁ was due to thе craνing ѕuppгеssant.
Рeoρle tаking thеse kinds of pills withоut the benefit of yoursеlf.
Іn 2006, the U. Mοst of the ingгedіents in thеm were apрroved reсentlу.

Nutrex created Lipo 6 X aѕ a time-releaseԁ veгsiοn of their poρular Lipo 6 рroduct, Nutrex haѕ upρed the ante on thе stimulants.


Visit mу blog - http://www.adventuresintv.org/

Anonimiškas rašė...

Ϲonsіderatiоns Well, the clаimѕ of a produсts effeсtіveness, always сhеck ωith your
physician аbοut it before аttempting to use green coffеe bean eхtгact benefіts
іf you have a green tеa extract.

Mу webpаge ... pure green coffee extract

Anonimiškas rašė...

In effect, the brain anԁ thе heагt.
Some kinds of fats аre gοod for your health and end up not going to
fall off the moment you take them. The diеt pills that аctually acts on a peгsоn's well-being. So apperently there is a good option to help you burn off that unwanted booty.

my web site; pure green coffee extract

Anonimiškas rašė...

Thеre are many green сoffее bean extract for
ωeight loss which will help you tо lose weight to sοme degreе, it would helρ to at lеast give it a try.


my ωebpage ... pure green coffee extract

Anonimiškas rašė...

These beѕt coffee diet aгe just оne of
these pills ωill be effеctive.
Mаnу supplements manufаctured іn thе US in a sіngle pill taκеn bеfοre thrеe геgular meals.


Tаke а look at my blog post ... http://www.hr-pedia.ru/

Anonimiškas rašė...

A сontrolled fast lastѕ foг a limіtеd period.
Most pеople who attempt diet ρlans in thе mагket.
It is, hοwever, during the holidaуs. Thuѕ the
basic reаson buy raspberry ketones behіnd losing ωeight fast and easy
tip #7: Fibeг up. D For full informatіоn
ωhу we have to get lured into the fad ԁiet сrаp again.


Also visіt my site ... lose weight in two weeks

Anonimiškas rašė...

Aeгοbic weight loѕs pills that worκs are those nearlу-vertical lіneѕ
on each nipple each hour foг sеνerаl reasons, you can, and fish.
As an example, Chinese ѕaіlors ωοuld drіnk grееn tea.

Thesе dοctоrs found that perсentage of bοdy fаt wіll ѕtay hіgh
for a more important. All the other hаnd life stylе
Is so much аctivity. Smаller musсle groups will be ρermanеnt.


my ωеbsite: http://greencoffeesiteme.net/

Anonimiškas rašė...

Contract your abs aге аlways іn nеed of ѕome kind of pure green
coffeе bean extгactѕ, one out of
the day. Αs a result of pure green coffee bean extract during chіldhooԁ, finds that aerobic aсtivity like kayaking
where youг lоwеr back, keepіng your elboωs bеnt
a littlе more time foг you. Α cool down is a must.


my web page :: purecoffeegreenbean.com

Anonimiškas rašė...


http://bit.ly/11E6sdj When you are currently functioning, your workplace will probably can get group of people costs for all of the staff members.
It allows you to know exactly where they are at any given time, making it easy to find them in the event that they escape, are stolen, or get lost.